Výzvy veřejných zakázek

Výzva - Zabezpečení budovy

Veřejná zakázka malého rozsahu

ZADAVATEL: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Sídlem: Gen. Svobody 228/8, Hlučín – 748 01
Zastoupený: PaedDr. Zuzanou Harazimovou, ředitelkou školy
IČ: 47813199
Telefon: 595041070
e-mail: zshlucin@seznam.cz

vyzývá dodavatele k předložení nabídky, dle ustanovení § 10 odst. 2a) a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a ve znění vnitřní směrnice Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací na plnění předmětu veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky: Zabezpečení budovy

Předpokládaná doba plnění
zahájení: 1. 10. 2018
dokončení: 31. 10. 2018

Podmínky plnění veřejné zakázky

Specifikace: Provedení renovace zabezpečovacího systému včetně úpravy vchodových dveří v souladu s předpisy bezpečnostními a protipožárními

Požadavky:

  • dálkové otevírání hlavních dveří budovy /kamera propojená se 3 místy – ředitelna, kancelář, PPP/
  • přizpůsobení vstupních dveří /hlavní vchod – výměna kliky, zajištění zavíračem, zadní vchod – instalace panikového uzávěru popř. změna otevírání/
  • bezpečnostní napojení kamerového systému

Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat pouze písemně, v českém jazyce na adresu:

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 228/8 – 748 01.

Nabídku jsou uchazeči povinni podat v jedné řádně uzavřené obálce označené:  „ Neotvírat“.

Nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 21. září 2018 do 10 hodin.

Nabídka bude doručena osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do kanceláře Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace tak, aby zadavatel nabídku obdržel do požadovaného termínu.

Otvírání obálek

Otvírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne v sídle zadavatele Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 228/8 – 748 01, kanceláři ředitele školy a je neveřejné.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace sestává z této výzvy, krycího listu nabídky. Je doporučena osobní návštěva budovy školy a seznámení se stávajícím systémem. Na požádání může být předložena stavební dokumentace k budově.

Způsob hodnocení veřejné zakázky

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH jako celková cena uvedená v krycím list nabídky za dodávku, montáž a uvedení do provozu.

Platební podmínky

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedená dodávka bude fakturována jednorázově dle předložené a odsouhlasené faktury. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 dnů od prokazatelného doručení zadavateli. Platba bude provedena výhradně v Kč. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Jednotné zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Nabídka bude odevzdána v jedné uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a nápisem „Neotvírat“, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou zhotovitele. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění

  • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za celou veřejnou zakázku
  • samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
  • nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze na základě odsouhlaseného písemného dodatku ke smlouvě o dílo, pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. zákonná změna DPH).

Prohlášení zadavatele

Nabídky nezpracované podle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny. Pokud dodavatel nemá o zpracování a podání nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o podmínkách smlouvy. V případě, že nabídky překročí limit uvedený v § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhrazuje si zadavatel právo tuto výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo realizovat pouze část veřejné zakázky.

Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám. Osobní údaje obsažené v této nabídce budou zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této nabídky; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.zshlucin.cz.

PaedDr. Zuzana Harazimová
ředitelka školy v.r.

 

 


Poslední změna: 04.09.2018 - 17:12 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK