Informace o škole

img1 Kvalitní zázemí
školy
dílny pro Pv a Vv, cvičná kuchyně, skleník, zahrada
img2 Předměty speciálně pedagogické péče
logopedie a zdravotní tělesná výchova
img3 Alternativní systémy komunikace

např. obrázkové
img4 Volnočasové
aktivity
čtenářský klub, klub deskových her, muzikofiletika, canisterapie

Základní škola sídlící na ulici Generála Svobody v Hlučíně je úplnou základní školou poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Od 1. 9. 2016 je škola zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona v platném znění. Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve školním roce 2022/23 sdružuje 6 tříd. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě II“.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

Škola zajišťuje školní družinu a to v době 11:30 – 15:30. Družina má kapacitu 10 žáků.


10 žáků navštěvuje oddělení školní družiny. Od školního roku 2008/2009 pracují dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání je doplněno mimoškolní činností

  • kluby /deskové hry, čtenářský/
  • doučování
  • zájmovými kroužky /jóga, tanečky, flétničky/

Výuka je soustředěna v moderně vybavené dvoupatrové budově, která v letech 1999 – 2000 prošla celkovou rekonstrukcí. Výsledkem je estetické a funkční prostředí s vhodným nábytkem a dostatkem názorných didaktických pomůcek. Zázemí školy tvoří kromě kmenových učeben také gymnastický sál, dílny, skleník, stimulační, relaxační i odborné učebny, učebna školní družiny. Vybavení školních tříd zahrnuje také tři interaktivní tabule.

Díky pronájmu a výpůjčce škola využívá okolní pozemky patřící Městu Hlučín pro aktivity tělesné výchovy a pracovního vyučování. Školní zahrada se svými záhony, bylinkovou zahrádkou, prožitkovým chodníčkem, venkovní tabulí a dřevěným přístřeškemje využívána jako přírodní učebna.

V budově školy sídlí odloučené pracoviště PPP Opava – využívá samostatné prostory v přízemí.

Devizou školy je stálý pedagogický sbor s deseti členy /učitelé, asistentky pedagoga/. Požadavky zázemí moderního vzdělávání pomáhá plnit výchovná poradkyně, metodik prevence, metodik environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty /EVVO/, metodik komunikačních a informačních technologií, účetní a administrativní pracovnice, školnice a uklízečka.

Na škole působí šestičlenná Školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

O činnosti školy informuje kalendář na vstupních dveřích, webové stránky www.zshlucin.cz občasné články v Hlučínských novinách.


Hlavním cílem je zachovat pracovišti identitu malé školy rodinného typu /byť by byla součástí větší organizace/, která se snaží vyjít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho možnostem a potřebám. Školu, která bude se ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK