Projekty školy

Projekt Úcta k tradicím Hlučínska

Věcné vyhodnocení projektu

  • Číslo rozhodnutí: MSMT-8178-11/2014
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Název programu: Rozvojový program Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
  • Název projektu: Úcta k tradicím Hlučínska
  • Název právnické osoby: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
  • IZO školy: 600026744

Etika, tradice, zvyky, pověsti, ale také domácí zabijačka a draní peří – to již pro nás nejsou pouze planá slova. Projekt Úcta k tradicím Hlučínska přiblížil žákům nové pojmy, seznámil je s tím, jak se zde dříve žilo, jaké tradice přetrvaly do dnešní doby, vedl je k hrdosti na svůj původ.

Realizovaný projekt tedy beze zbytku naplnil svůj cíl – seznámit žáky s mentálním postižením s tradicemi Hlučínska a probudit v nich úctu k předkům a plodům jejich práce.

Celý projekt proběhl v souladu s plánem. Harmonogram byl plněn s drobnými odchylkami – např. Dušičkový projektový den časově předběhl den Výstavní /důvodem byla zařazená výstava na zámku v Kravařích/. Osm projektových dnů, které proběhly během celého kalendářního roku, představilo žákům život na Hlučínsku tak, jak jej prožívali naši předkové. Žáci a jejich rodiče spolu s pedagogy připravovali oslavy Velikonoc, Krmáše, Vánoc, pálili Morenu, tančili na pravém vesnickém bále. 

Finanční prostředky byly hospodárně využity na odměnu pedagogů /OON/ za přípravu a realizaci projektových dnů, ale především je umožnily materiálně zabezpečit. Bylo nutno nakoupit základní materiál na tvorbu výzdoby, drobných výrobků, pečení cukroví, koláčů, chleba, zhotovování masopustních masek aj. Inspirovaly nás také zakoupené knihy. Vše je přehledně zachyceno v přiložených tabulkách.

Informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na vývěskách ve škole, měsíčně také v plánech práce, v kalendáři akcí na budově školy, na www stránkách. Měsíční výstavky prezentovaly výstupy jednotlivých projektových dnů. Obyvatelé Hlučína a okolí si o aktualitách mohli přečíst v Hlučínských novinách /roč.19, číslo 11/. 

Kvantitativní hodnocení efektivity prokázalo 100% plnění v zapojení žáků, pedagogů i rodičů /50 žáků, 11 pracovníků školy, asi 26 rodičů/.
Kvalitativní hodnocení efektivity rovněž ukázalo zvýšení kvality informací. Učitelé a žáci si osvojili nové poznatky, stali se součástí Hlučínska.

 Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn:  http://www.zshlucin.cz

Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

40 000

40 000

 

z toho platy

 

 

 

z toho OON

25 000

25 000

 

z toho odvody

 

 

 

z toho FKSP

 

 

 

z toho OBV celkem

15 000

15 000

Datum:

14. 1. 2015

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

Mgr. Marcela Vyhlídalová


Poslední změna: 30.08.2018 - 19:38 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK