Novinky

Výuka od 6. do 9. dubna 2021

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1., 2., 3., 3s.) Období: 5. 4 . – 9.. 4. 2021

Předmět

učivo

Český jazyk

Čtení

Psaní

Řečová výchova

Pracovat na základě domluvy při osobních konzultacích- věnovat vybraným činnostem půl hodiny denně

1.- číst - jedna stránka denně, možno i stránku opakovat, rozklad slov na jednotlivá písmena, určit první písmeno ve slově, určit poslední písmeno ve slově, roztleskávat slabiky slov, kreslit obrázky ke slovům, vyprávět pohádky dle vlastního výběru a nakreslit obrázek, vybarvovat omalovánky, psát do předepsaných písanek- stačí POLOVINA stránky denně, provádět uvolňovací cviky na psaní= grafomotoriku- kreslit na papír kolečka, klubíčka, elipsy, rovné čáry, vlnité čáry,...uvolňovat ruku

2., 3.s - čtení- jedna stránka denně, možno stránku i opakovat, určovat první písmeno ve slově, rozkládat slova na písmena, pokračovat v nácviku psaní-využívat uvolňovací cvičení na psaní, psát do předepsaných sešitů stačí POLOVINA stránky denně, určovat písmena ve slovech ve správném pořadí, vyprávět, co je na obrázku – na libovolném obrázku (třeba z časopisu), obrázek pak nakreslit, vybarvovat omalovánky, sledovat pohádky, vyprávět, co je na obrázku- obrázky předám ve škole

3. - nacvičovat písmena abecedy v daném pořadí, číst- jedna stránka denně, rozkládat slova na písmena, rozkládat slova na slabiky, pokračovat v nácviku psaní- pracovní sešit střídat s předepsaným sešitem- POLOVINA stránky denně, připomenout si psaní hůlkovým písmem-sešit, uvolňovat ruku- kreslit kolečka, vajíčka, rovné čáry, klikaté čáry, skládat slova z písmen

Matematika

Počty

Pracovat na základě domluvy při osobních konzultacích – věnovat vybraným činnostem půl hodiny denně

1. -pokračovat v nácviku numerace do 5, řešit příklady s pomocí počitadla, zapisovat příklady na sčítání a odčítání do sešitu se širšími linkami, porovnávat čísla=je větší, je menší

2., 3.s - počítat příklady s pomocí počitadla do 10, zapisovat příklady na sčítání a odčítání do sešitu se širšími linkami, počítat s penězi, hrát si na obchod, porovnávat čísla pomocí symbolu pro porovnávání, rozkládat čísla, psát číslice ve správném tvaru i velikosti, zopakovat číselnou řadu

3.- pokračovat v numeraci do 20, řešit dvě cvičení za den, procvičovat číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, řešit slovní úlohy- zadání čte rodič, odpověď jen ústně, PL- geometrické tvary, matematická omalovánka

Prvouka

Věcné učení

 

  1. Probírej s rodinou příbuzenské vztahy- tatínek, maminka, babička, dědeček, vnučka, vnuk, teta, strýc, bratranci
  2. Nauč se jména svých nejbližších příbuzných
  3. Nauč se datum svého narození

Angličtina

 

Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=RDXqZsoesa55w&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

https://www.youtube.com/watch?v=iNOehj8K8bk

Výtvarná výchova

Namaluj obrázek, na kterém bude rostlina, zvíře a člověk. Maluj pastelkami.

 

 

  1. II. (4.,5.,5.s,6.s) Období: 5. 4. - 9. 4. 2021

Předmět

 

 

Český jazyk

4.+5. roč.,5.s,6.s

Pracovat na základě domluvy při osobní konzultaci – pracovní listy

Matematika

4.+5. roč., 5.s,6.s

Vypracování individ. zadaných pracovních listů

Procvičování učiva podle instrukcí při osobní konzultaci

Anglický jazyk

4.+5. roč.

Vypracování pracovních listů- osobně předány při konzultaci

Přírodověda

Vlastivěda

4.+5.roč.5.s,6.s

Práce podle instrukcí při osobní konzultaci s výuk. programem www.skolakov.eu a výuk. videi – odkazy osobně zaslány e-mailem

  1. III. (5.s,6.s, 7.s, 9.s) Období: 5.4.- 9.4.2021

Předmět

Učivo

Čtení

Hlasité, případně tiché čtení (čítanka, slabikář, individuální texty) každý den –podle pokynů v e-mailu. Plnění úkolů v online výuce (úterý a čtvrtek).

Psaní

Plnění úkolů dle individuálního zadání (pokyny zaslány e-mailem).

Počty

Pracovní listy: 5.,6.s, číselná řada desítková do 100

7.,9.,10.s číselná řada do 1 000 – stovková řada

Manipulace s penězi.

Věcné učení

Plnění úkolů dle individuálního zadání. Online výuka (úterý a čtvrtek). Individuální pracovní listy – chování zvířat na jaře, určování času.

Nauka o přírodě

Téma hospodářská zvířata, ptáci. Individuální pracovní listy zaslané e-mailem a online výuka (úterý a čtvrtek).

 

Nauka o společnosti

Dějiny hrdinného národa českého – YOUTUBE – Kněžna Libuše, Přemysl Oráč.

  1. IV. (6.,7.,10s) Období: 5.4.- 9.4.2021

Předmět

učivo

Český jazyk

6. + 7. – jv - rozlišování pod. jmen, zájmen, sloves uč. 6 s. 40 – 41

KSV – Jaro – PS 6 – s. 29 – 31

LV – knihy – čít. 6 s. 48 – přečti, 2 odstavce napiš do sešitu

 

Anglický jazyk

6+7 - Procvičuj na www.skolakov.eu, procvičování – pracovní list

 

Matematika

6.- procvičování převodů jednotek délky, jednotky hmotnosti – pracovní list

Procvičování sčítání a odčítání do 10 000 – uč. s58/5,6, - do sešitu

Procvičování z geometrie PS - 34/3, 4

7. + 10s - procvičování převodů jednotek délky, jednotky hmotnosti – pracovní list

Procvičování násobení – uč.s32/18 – do sešitu

Procvičování z geometrie PS – 24/1,3

Přírodopis

6. Hmyz – Včela medonosná – uč. str. 23, 24 napiš nadpis a nakresli obrázek

7. Systém rostlin – dvouděložné rostliny – uč. str. 31

Zeměpis

6.- Královehradecký kraj – nadpis do sešitu – online výuka

7. + 10s - Nizozemsko – nakresli vlajku do sešitu – online výuka

PS – opakování Irsko, Francie s. 26,27

Dějepis

6.- přečti si uč. s 43-45 Počátky řeckých civilizací – online výuka

7. + 10s - přečti si uč. s 32-33 Mistr Jan Hus – online výuka

Fyzika

6. Opakování – Síla a její měření – uč. str. 33 + procvičování převodů jednotek

7. Tryskové motory – uč. str. 53, přečti text, napiš nadpis a nakresli obrázek + procvičování převodů jednotek

  1. V. (8.,9.,10.s) Období: 5.4.- 9.4.2021

Předmět

Učivo

Český jazyk

8. čítanka –str.56- přečti si povídku Cena lidského srdce, odpovědi na otázky ze str.57 - napiš do sešitu LV.

8. opakování pravopisu podstatných jmen- uč. s.54/cv. 7 a) - napiš do sešitu JV, uč. s. 55/cv.8 a), b) -napiš do sešitu JV

9. čítanka –str.23 – přečti článek Anděl odpovědi na otázky v zeleném rámečku napiš do sešitu LV.

9. shoda přísudku s podmětem- uč.s.53/cv.11 a), b), cv. 12 a), b) napiš do sešitu JV.

Anglický jazyk

Pracovní list My Weekend a všechny křížovky.

Kdo nemá pracovní list vyplní v pracovním sešitě opakování na str.40, cv. 1, 2, 3, 4 –slovíčka ze cvičení 4 napiš do sešitu

Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U

nácvik představování a pozdravů:

https://www.youtube.com/watch?v=TWMYkRShs9g

Matematika

8. opakování – desetinná čísla, násobení – učebnice, Pl, test

9. dělení v daném poměru – pracovní list, test

Občanská výchova

Zdravotnictví, prevence – Pracovní list

Dějepis

8. Selská rebelie 1775 – učebnice, PS str. 26 - 27

Přírodopis

8. Lidské tělo – Opakování - Vylučovací soustava – stavba a funkce - str. 43-44

9. Horniny vyvřelé – tabulka - uč. str. 35

Zeměpis

8. Státy severní Afriky, učebnice, pracovní list

9. online - : opakování, test Severní, Střední Amerika.

Fyzika

8. Kolik energie spotřebuje spotřebič - uč. str. 55 – nakresli obrázky

9. K čemu elektrárny potřebujeme - uč. str. 33 – přečti a zamysli se

Chemie

Kovové prvky – opakování, chemické značky kovů Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Au, Ag

Výchova ke zdraví

Sledování aktuální situace – napiš do sešitu, jaká opatření zabraňují šíření viru.

Čtení

Hlasité, tiché čtení s porozuměním – dle zadání, čítanka.

Počty

Pracovní list – manipulace s penězi, písemné sčítání, počítání na kalkulačce – prac. List.

Psaní

Opis krátkého textu dle zadání.

Nauka o společnosti

Dějiny hrdinného národa českého – YOUTUBE – Kněžna Libuše, Přemysl Oráč.

Nauka o přírodě

Ptactvo -Stěhovaví ptáci – internet, encyklopedie. Pracovní list.

 


Poslední změna: 06.04.2021 - 10:22 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK