Projekty školy

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.


Souhrnná reflektivní zpráva

Název školy příjemce

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961

Název projektu

Šablony pro ZŠ a MŠ I

Počet vykazovaných pracovníků v 5 25 10

9

 Souhrnná reflektivní zpráva

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

II/2.13a Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská gramotnost

II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

II/2.2a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

II/2.6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky

II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost

Reflexe všech pracovníků potvrdila přínosnost aktivit. Vzdělávací, setkávací i metodické činnosti obohatily výuku ve škole. Pedagogové nabyli nový pohled na čtenářství i na rozvoj matematických představ u dětí. Zvláště u našich žáků, jejichž mentální handicap vyžaduje střídání činností, stálé rozšiřování výuky o nové informace a poznatky, je důležité předávání zkušeností, spolupráce mezi vyučujícími i navázání kontaktu se zákonnými zástupci žáků. Tomu všemu Šablony pro MŠ a ZŠ I napomohly.


Poslední změna: 13.02.2019 - 18:55 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK