Projekty školy

Projekt EVVO - MSK- Život v zahradě

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

  • Kód programu: 1617/E
  • Dotace pro rok: 2016/2017
  • Název projektu: Život v zahradě
  • Příjemce dotace: Základní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení

Projekt byl realizován po celý školní rok. Přípravné práce už začaly v podzimních měsících (září 2016 - listopad 2016), kdy se vyměřoval a připravoval pozemek k vybudování relaxační zóny. Bylo nutné vyrýt a přesadit okrasný keř i ozdobnou trávu. Tím se získal větší prostor. S velkými chlapci jsme provedli demolici starého hmatového chodníčku a postupně jsme vyrovnávali terén. Mladší žáci se zapojili tím, že sbírali a shromažďovali hmatový materiál pro nový chodníček.

Od prosince 2016 až do února 2017 převažovaly práce v dílnách. Chlapci si prohlubovali znalosti a dovednosti při práci se dřevem, při výrobě laviček a madla pro hmatový chodníček. Naučili se měřit, řezat, hoblovat a montovat. Děvčata zase pracovala s keramickou hlínou, kde vytvářela pítka pro ptáčky a zvonkohry. Učitelé se zapojovali tím, že koordinovali společnou činnost, ale i vyhledávali zahradní a herní prvky potřebné pro realizaci relaxační zóny. Nápady se shromažďovaly, postupně třídily do užšího výběru, až jsme dospěli k finálním výrobkům. Zde jsme se odklonili od původního záměru koupit volně stojící plachtu v hodnotě 2 000Kč. V konečné fázi výběru jsme dali přednost variabilní plachtě, která stíní a zároveň zakrývá pískoviště. Plachta je na pojezdech, tedy stíní z různých stupňů naklonění, což je pro slunný prostor, ve kterém se nyní relaxační zóna nachází, optimální. Z tohoto důvodu byla pořizovací cena plachty navýšena o 5 760Kč. Do této ceny je zahrnuta i samotná montáž firmou z důvodu zachování reklamační lhůty. Ostatní zakoupené zahradní a herní prvky byly v souladu s nákladovým rozpočtem.
V dalších měsících se naskytl prostor pro závěrečnou fází projektu a tou byla samotná realizace a zakomponování nových zahradních a herních prvků.
V březnu 2017 jsme společnými silami zakládali nový hmatový chodníček - instalovali jsme dřevěný obrubník a vytvořili hmatová pole. Ty jsme následně zaplnili naštípanými větvičkami, pískem, drobnými kameny a šiškami. Dále se montovalo madlo k hmatovému chodníčku, které bylo vyrobeno z dřevěných kůlů, v horních částech provlečených lanem.
Instalace dětského pískoviště se prováděla v dubnu 2017. Vyměřilo se místo, srýply drny a na fólii se nasadila smontovaná konstrukce dětského pískoviště. Poté se navezl písek a proběhly další menší terénní úpravy - dosadba trávy.
V měsíci květnu 2017 nám vybraná firma montovala samostatně stojící plachtu k pískovišti. Svépomocí jsme sestavili venkovní tabuli na kreslení. Při tom si chlapci mohli vyzkoušet práce, které se během výuky na základních školách běžně neprovádějí, jako např. hloubení děr, příprava betonové směsi a samotné betonování patky k ukotvení dané tabule. V tomto měsíci se také učitelé PV účastnili exkurze po okolních školních zahradách s odborným výkladem. Slavnostní otevření zahrady proběhlo v odpoledních hodinách 13. června 2017, kdy byli přizváni rovněž rodiče našich žáků. 
Realizovaný projekt beze zbytku naplnil svůj cíl - vybudování relaxační a stimulační části školní zahrady tak, aby dětem byla dána možnost "zažívat přírodu" a zároveň se od přírody učit. Naše zahrada se proměnila v areál vhodný pro vzdělání i odpočinek a relaxaci. Celý projekt proběhl v souladu s plánem.

Kvantitativní hodnocení efektivity prokázalo 100% plnění v zapojení žáků, pedagogů i rodičů (50 žáků, 11 pracovníků školy, asi 25 rodičů).

Kvalitativní hodnocení efektivity rovněž ukázalo zvýšený zájem žáků o pozorování přírodních jevů a procesů a o prezentaci výsledků jejich práce. Veškerá společná činnost a srovnání stavu před a po je zdokumentována v knize, která je vytvořena z průběžně pořizovaných fotografiií. Zároveň jsou tyto fotografie vyvěšeny ve fotogalerii na www stránkách naší školy.

Termín zahájení: 01. 09. 2016
Termín ukončení: 31. 08. 2017
Počet měsíců realizace: 12
Adresa místa realizace: Hlučín, Gen. Svobody 228/8 - 748 01

Skutečná výše uznatelných nákladů/výdajů z realizovaného projektu celkem:

  • První rok realizace: 2016  Výše uz. nákladů: 6 377,00  Dotace poskytovatele:  4 699,00
  • Druhý rok realizace: 2017  Výše uz.nákladů: 58 823,00  Dotace poskytovatele: 43 801,00

Náklady celkem: 65 200,00  Dotace MSK celkem: 48 500,00

Počet účastníků akce : 70

Prezentace podpory kraje : Informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na www stránkách školy a také vyvěšeny ve školním vestibulu. Rovněž zákonní zástupci byli pravidelně informováni na společných shromážděních.

Prezentace akce: Jednotlivé akce byly prezentovány na školních www stránkách, ale také na hlavních dveřích budovy školy formou měsíčního kalendáře. Pravidelně se pořizovaly fotografie, z kterých se následně vyrobila kniha dokládající činnost všech zúčastněných.


Poslední změna: 30.08.2018 - 19:40 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK