Projekty školy

Projekt EU Peníze školám

kola se zapojila do projektu EU Peníze školám. Dne 5. 9. 2013 byla MŠMT schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu. Za přidělené prostředky ve výši 551 022 Kč byl postupně od února 2011 až do srpna 2013 inovován vzdělávací proces pomocí nově vytvořených výukových materiálů, potřebných učebních pomůcek, výukových programů pro PC, škola byla dovybavena notebooky, dataprojektorem, vyučující se zúčastnili nejrůznějších kurzů v rámci svého dalšího vzdělávání.

Rozpočet projektu celkem: 551 022,00

Realizační tým:

 • Pedagogičtí pracovníci školy, účetní organizace,
 • za vedení školy: ředitelka školy, zástupkyně řed. školy.

Cílové skupiny: Žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Klíčové aktivity projektu:

Inovace a DVPP se uskutečnily v těchto oblastech:

 • Čtenářská a informační gramotnost
 • Cizí jazyky
 • Finanční gramotnost
 • Matematika
 • Přírodní vědy

Časový harmonogram při realizaci projektu:

 • Dne 24. 8. 2011 byla na MŠMT odeslána 1. monitorovací zpráva - schválena.
 • Dne 27. 2. 2012 byla na MŠMT odeslána 2. monitorovací zpráva - schválena.
 • Dne 29. 8. 2012 byla na MŠMT odeslána 3. monitorovací zpráva- schválena.
 • Dne 20. 2. 2013 byla na MŠMT odeslána 4. monitorovací zpráva- schválena.
 • 5. 9. 2013 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1225.

Evaluace projektu:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace. Škola je určena žákům, kterým bylo odborným poradenským pracovištěm diagnostikováno mentální postižení různého stupně. Zkvalitnění a zefektivnění výuky se podařilo mimo jiné dosáhnout tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce mentálně postižených žáků, dále metodickými, vzdělávacími a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků.

Přínos pro cílové skupiny:

Žáci:

Zkvalitnění a zefektivnění výuky směřovalo po celou dobu realizace projektu k naplnění klíčových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v ŠVP pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením a ve ŠVP pro základní školu speciální.

Byly splněny tyto jednotlivé cíle:

 • umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Pedagogičtí pracovníci:

Tvorbou nových výukových materiálů, metodických pomůcek se zaměřili na zkvalitnění své práce, vytvořili si dle vlastní potřeby dostatek materiálů a pomůcek pro výuku žáků s mentálním postižením. Pedagogičtí pracovníci prostřednictvím vzdělávacích akcí a kurzů získali také poznatky o tom, jak pracovat např. s žáky s poruchou autistického spektra, jak používat alternativní metody při výuce čtení, jakou vhodnou formou pracovat s žáky v rámci etické či sexuální výchovy, jak přiblížit žákům práci s informační a komunikační technologií atd.

 


Poslední změna: 30.08.2018 - 19:35 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK