Projekty školy

Projekt „Hra písmen“- OP VK (Výzva č. 56)

ZPRÁVA O PRŮBĚHU A ZKUŠENOSTECH Z REALIZACE ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN
 • Název projektu: Hra písmen
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2014
 • Příjemce:Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
 • Školní rok: 2015/2016
 • Ročník: 2., 5.
 • Autor: Mgr. Michaela Kryglerová, Mgr. Marcela Rončková

Žákům byly předloženy knížky, které jsme pro ně předem vybraly a schválily. Jelikož naši žáci teprve ve 3. ročníku dokončují celou abecedu, bylo nám jasné, že menší děti převážně zaujme knížka s obrázky a větší děti knížka s velkými písmeny a krátkými příběhy. Proto jsme vybíraly především knihy podle typu písma a pestrých obrázků. Svou roli také sehrály žánry. Chtěly jsme žáky nenásilnou formou s nimi seznámit, aby sami poznali, že všechny knížky nejsou stejné, aby si sami všímali rozdílů mezi knihami. V našich čtenářských dílnách měli žáci 2. ročníku k dispozici knížky s říkadly, s pohádkami a leporely. Starší žáci 5. ročníku pracovali s bajkami o zvířátkách a pohádkami. Rovněž se seznámili s komiksem a naučnou literaturou, mezi něž patří encyklopedie. 

V průběhu dílen jsme pracovali s těmito texty:

 • Děti poznávají slovy, nakladatelství Infoa, 24 stran
 • 333 obrázků z Farmy, nakladatelství Infoa, 10 stran
 • Logopedické pohádky: I. Eichlerová, J. Havlíčková, nakladatelství Portál, 175 stran
 • Moje první říkadla, nakladatelství Fragment, 47 stran
 • Bajky o zvířátkách: Eloe Talpa, nakladatelství SUN, 155 stran
 • České pohádky: K. J. Erben, B. Němcová, nakladatelství Fragment, 63 stran
 • Na hradě Bradě: K. Smolíková, H. Smolík, nakladatelství Albatros, 89 stran
 • Obrázková encyklopedie pro nejmenší: I. Březinová, M. Starý, nakladatelství Fragment, 143 stran

Čtenářská dílna je především vyučovací metodou, která zahrnuje ve větší míře tiché čtení, ale také zdůrazňuje skupinové sdílení myšlenek a reakcí na text, a to systematickými, propracovanými postupy. Při motivacích, které probíhaly v kruhu, jsme často využívaly poslechovou činnost s výrazným čtením učitele. A v závěru každé lekce pak žáci samostatně vyvozovali zadané úkoly a pracovali s grafickým organizérem.

Po úvodní lekci, kde se žáci seznámili s důležitými pravidly pro dílnu čtení, s organizací dílny a s knižními tituly, které jsme pro ně zakoupily, se s chutí pustili do "práce". Tím se žákům nenásilně odkrylo nové pojetí hodiny čtení. V dílně nečetli ze slabikářů a čítanek, ale každý měl k dispozici knihu, ještě k tomu úplně novou a voňavou. Menší děti pracovaly hlavně se slovy a obrázky – třídily, přiřazovaly a dokreslovaly. A starší žáci mohli do děje zasahovat, mohli se nad dějem sami zamýšlet, hledat problémové situace a společně je řešit. Chlapci a děvčata byli vedeni k účelovému čtení, k zamýšlení se nad textem a ilustracemi.

Dílny čtení probíhaly ve třídách 2. a 5. ročníku, v hodinách českého jazyka, každý týden, popř. co čtrnáct dní. Osvědčilo se nám pracovat v rituálech, tzn., že postupy lekcí probíhaly stejně, jen se lišily v zadáních. Lekce jsme začínali motivací v komunitním kruhu. Po motivaci jsme žákům zadaly téma, s kterým jsme pracovali v dané lekci. Téma jsme pokaždé zapsaly na tabuli, aby to bylo názorné pro všechny děti. Pak následovala samostatná práce s knihou – libovolný výběr knihy, popř. libovolný výběr bajky, povídky, říkanky či pohádky a později tiché čtení. Z počátku trvalo čtení 10 – 15 min. a postupně se prodlužovalo. Po tichém čtení se pracovalo ve dvojicích, kde si spolužáci vzájemně sdělovali pocity z přečteného. Zároveň se zamýšleli nad zadáním. Menší děti šly pracovat do lavic a tam vyplňovaly úkoly do pracovních listů nebo kreslily obrázky. Pokud nepracovaly písemně, šly společně na koberec, kde se hrálo Kostkování (děti házely kostkou a podle vhozeného čísla plnily úkol, který byl zapsán na tabuli). Starší žáci se opětovně shromáždili v komunitním kruhu a společně debatovali nad zadaným úkolem. Teprve po společném shrnutí se přesunuli do lavic, kde každý sám zpracovával dané téma v grafickém organizéru.

Žáci byli zpočátku novou činností nadšení a dílny se jim líbily. Bylo to pro ně něco nového a jiného. Postupně ale někteří ztráceli zájem, hlavně, když pracovali více lekcí se stejnou knihou. Nedokázali se na činnost soustředit, nedařilo se jim do knížky „začíst“, neustále listovali a tím rušili ostatní čtenáře. To značí, že naši žáci zatím nejsou schopni dočíst celou knihu. Mnohým z našich žáků schází trpělivost a nadšení je pouze krátkodobé. Nejsou schopni vydržet u jedné činnosti, hledají neustálou oporu a je nutné časté střídaní činností. Rovněž se na práci odráží jejich momentální nálada a rozpoložení. Přesto bychom rády v dílnách čtení pokračovaly, protože pro mnohé z našich dětí je to jediná možnost, jak se s knihou setkat. Většina dětí knihu doma nemá a ani rodiče je ke čtení knih příliš nevedou.

Pro další dílny bychom doporučily pokračovat ve stejném duchu lekcí, ale pouze s knihami od českých autorů. Ty jsou pro naše děti přece jen bližší. To jsem poznala v 5. roč. při četbě Bajek o zvířátkách od španělského autora. Některé bajky byly pro naše žáky těžko pochopitelné. Také by bylo vhodné zakoupit pro menší děti více knižních titulů, aby si mohli knihu sami vybírat. Myslíme si, že by to bylo pro ně zajímavější.

PRÁVA O PRŮBĚHU A ZKUŠENOSTECH Z REALIZACE ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN
 • Název projektu: Hra písmen
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2014
 • Příjemce: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
 • Školní rok: 2015/2016
 • Ročník: 8., 9.
 • Autor: Mgr. Marcela Vyhlídalová, PaedDr. Zuzana Harazimová
Úvodní informace, východiska

Projekt čtenářských dílen jsme se rozhodli realizovat v 8. a 9. ročníku školy pro žáky s mentálním postižením lehkým až středně těžkým. Ze široké nabídky jsme vybírali knihy různých žánrů, vždy ale se záměrem přiblížení se rozumovým schopnostem žáků, tj. volili jsme srozumitelný text nepříliš rozsáhlý / převážně do 200 stran/, pokud možno členěný na kapitoly, doprovázený názornými ilustracemi. Pracovali jsme výhradně s knihami, které jsme nakoupili, některé v sadě po 12 kusech - vzhledem k rozumové úrovni u všech žáků při čtenářských dílnách stejný titul, teprve v posledních dílnách si žáci mohli volit z nabízených titulů podle vlastního zájmu.

V dílnách jsme se snažili využít co nejpestřejší škálu textů, propojovat je a žákům tak zprostředkovat dostatečně různorodé a motivující podněty. Celkem se dílny zúčastnilo 18 žáků a žákyň. Na přípravě a vedení hodnocených dílen spolupracovali 2 pedagogové školy. Školní knihovnu jsme rozšířili o knihy zejména se zaměřením na střední školní věk.

Před samotnou realizací dílen se učitelky zúčastnily různých seminářů věnovaných problematice čtenářství a čtenářských dílen, společně se scházely ke vzájemným konzultacím.

V průběhu dílen jsme pracovali s těmito texty:

 • Slabý: Tři banány, Mladá fronta, 2015
 • Pitro: Staré řecké báje a pověsti, Fragment, 2015
 • Eislerová: Robinson Crusoe, Fragment, 2010
 • Langley: Moje první dětská encyklopedie, Svojtka, 1998
 • Schwabiková: Cesty dětí do staletí, Slovart, 2013
 • Černý, Fixl: Světoví Češi, Mladá fronta,
 • Foglar, Čermák: Rychlé šípy ve Stínadlech, Olympia, 54 s.
 • Brezina: Zombie z jeskyně, Fragment, 111 s.
 • Lebeaume: Víš, jak věci fungují, Knižní klub, 118 s.
 • Heinleinová: Bláznivá teta a já, Mladá fronta, 120 s.
 • Francková: Sandra, Akcent, 143 s.
 • Oomenová: Tajemství Leny Notýskové, Mladá fronta, 186 s.
 • Jablonski: Čarodějky a sny o koních, Víkend, 125 s.
 • Vopěnka: Spící město, Fragment, 270 s.
 • Kaiblingerová: Smrťák Harry Případ ztracených duchů, CPRESS, 231 s.
 • Kratochvíl: Prázdniny blbce číslo 13, Mladá fronta, 149 s.
 • Cowelová: Jak vycvičit draka, Slovart, 223 s.
 • Braunová: Ztraceni v čase, Albatros, 132 s.
 • Blyntová: Správná pětka, Albatros, 154 s.
 • Pyronová: Cesta domů, CPRESS, 334 s.
 • Blyntová: Tajemná hora, Albatros, 219 s.
Cíl a jeho plnění

Cílem čtenářských dílen bylo zahrnout do čtenářských aktivit a motivovat ke čtení žáky s nedostatkem rozumových schopností a rovněž děti z nepodnětného prostředí. Povedlo se ukázat jim, že i kniha může být vhodným společníkem pro trávení volného času. V rámci mentální úrovně žáků byl posílen jejich vztah ke čtení, návyky v oblasti čtení, povědomí o současném knižním trhu a jeho nabídce pro střední školní věk.

Na úrovni očekávaných výstupů vzdělávacího předmětu Český jazyk ve složce Literární výchova čtenářské dílny přispěly k tomu, že žák se zdravotním postižením mentálním v 8. a 9. ročníku:

 • čte pokud možno bez chyb a plynule potichu i hlasitě
 • umí říct, jaké texty se mu líbí, a dokáže si sám vybrat knihu ke čtení, eventuálně ji doporučit ostatním
 • s drobnou pomocí vlastními slovy reprodukuje přečtený text a smysl literárního díla
 • formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na umělecké dílo;
 • tvoří vlastní ilustraci k literárnímu textu
 • dorozumívá se pokud možno jazykovými prostředky vhodnými pro danou situaci s důrazem na srozumitelný hlasový projev
Používané metody

Při realizaci čtenářských dílen byly používány nejrůznější metody, např. tiché a hlasité čtení s porozuměním, pozorování, rozhovor, předvídání, vizualizace, dramatizace části textu, odpovědi na otázky, popis situací, vysvětlování, dialog v kruhu, vypravování, didaktické hry, zápis do čtenářského listu, vlastní komentář, vytvoření ilustrace k příběhu, luštění přesmyček, lov otázek s pomocí PL, hry na cvičení orientace v textu, interpretace obsahu, interpretace vlastních pocitů

V průběhu hodin jsme se snažili vyjít vstříc různorodým typům a učebním stylům žáků.

Měli možnost vybrat si také z několika nabídnutých prostor ke čtení tak, aby nabídnuté prostředí bylo pro každého jednotlivce příjemné, zklidňující. Vždy jsme si zopakovali pravidla dílen čtení, tyto žáci uměli dodržet.

Do některých dílen jsme zapojovali pomůcky umožňující výtvarný projev (kreslicí potřeby pro malování plakátů, knižních ilustrací apod.), pomůcky pro skupinovou práci ( luštěnky, pracovní listy, mapy cest hrdinů z přečtených knih apod.).

Zároveň si žáci vedli čtenářský záznam s vlastním hodnocením.

Reflexe

Čtenářské dílny splnily svůj cíl a účel, ke kterému byly určeny. Pro žáky byly poutavé, přínosné. Svědčí o tom i výpůjčka knih k domácímu čtení. Některým žákům při čtení a práci s knihou chybí trpělivost, vytrvalost, schopnost koncentrace, což vyplývá i z jejich mentálního postižení. Zprvu jsou titulem zaujati, počáteční nadšení a zájem však pomalu ustupuje. Celkově však dílny čtení předčily očekávání pedadogů – vedoucích dílen, příkladná byla rovněž kázeň žáků při práci s knihou a samostatném čtení.

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍHO JAZYKOVÉHO KURZU PRO UČITELE

(Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele)

Základní informace o projektu

 • Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 1.1
 • Příjemce: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
 • Název projektu: Hra písmen
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2014

Základní informace o zahraničním jazykovém kurzu pro učitele

 • Termín realizace kurzu: 19. 7. 2015 – 1. 8. 2015, vyučování probíhalo ve dnech od 20. 7. 2015 – 31. 7. 2015
 • Místo konání kurzu: Malta, Sliema
 • Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: Institute of English Language Studies (IELS), Mattew Pulis Street, Sliema, SLM 3052, Malta
 • Jméno účastníka: Mgr. Marcela Rončková
Podrobný popis zahraničního jazykového kurzu pro učitele

Hned po příchodu do školy jsme byli testováni a na základě znalostí a naší doposud dosažené jazykové úrovně nás rozdělili do skupin. Ve třídě nás bylo nejvýše 12. Byli jsme početná skupina a spolužáci pocházeli ze všech koutů světa (z Ukrajiny, Ruska, Německa, Turecka, Bolívie, Brazílie, Itálie, Španělska, Japonska), takže jsme mluvili pouze anglicky. Naše paní učitelka byla rodilá Malťanka, která byla velice milá a vstřícná, tak jako i ostatní pracovníci školy. Výuku hodnotím vysoce kladně. Rozvoj jazykových znalostí a metodiky byl sladěný. V kurzu jsme pracovali nejen s oxfordskou učebnici New English File (elementary student´s book), ale rozvíjeli jsme i zajímavé debaty na různá témata, např.: národní jídla, státní svátky, školství, atd. Často jsme využívali i interaktivní tabuli. Tímto způsobem jsme propojovali slovíčka s názorem, což nám hodně pomáhalo. Interaktivní tabule a klimatizace byla součástí každé učebny. V kurzu jsem se přesvědčila, jak je důležité znát alespoň jeden světový jazyk. I když některé národnosti mají niance ve výslovnosti, v konečném důsledku jsme se vždycky uměli domluvit. Celý kurz probíhal v duchu přátelské atmosféry.

Zhodnocení kurzu:

Jazykový kurz mi dal více, než jsem očekávala. Zjistila jsem, že se umím domluvit a zařídit různé záležitosti, jako např. reklamace kufru na letišti, řešení neočekávaných situací (zpoždění letadla),… Moje slovní zásoba se obohatila o nové termíny a fráze, kterých určitě v mé praxi využiji. Ale čím mě kurz obohatil nejvíce, byly zkušenosti a zážitky. Jelikož je turistická Malta malá a dá se zde snadno cestovat, poznala bohatou kulturu této země během pár dnů. Setkala jsem se zajímavými lidmi, se kterými nadále udržuji kontakt. Mimo jiné i s hostitelskou rodinou, ve které jsem byla ubytována. Malta je krásná země, vlídná pro turisty a také centrum zábavy. Dodnes vzpomínám na Maltu s nadšením.

Jediné co vrhalo špatný obraz na celý kurz, byla slabá organizace pobytu, který zajišťovala jazyková škola v Ostravě Cloverleaf. Tím mám na mysli zbytečně komplikovaný transfer na Maltu a zpět a dodatečné prodlužování pobytu přímo na Maltě, který mi přinesl další nesnáze.

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE

(Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí)

 • Základní informace o projektu
 • Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 1.1
 • Příjemce: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
 • Název projektu: Hra písmen
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2014

Základní informace o zahraniční stáži

 • Termín realizace stáže: 18. – 27. 9.2015
 • Místo konání stáže: Chorvatsko – Pula – Premantura - Vodnjan
 • Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: Základní škola, Vodnjan
 • Jméno účastníka: Mgr. Michaela Kryglerová

Podrobný popis zahraniční stáže

Zahraniční stáž se konala v Chorvatsku. Ubytování bylo zajištěno v městečku Premantura, v rodinném penzionu. Stáž probíhala na základní škole v městečku Vodnjan. Jednalo se o klasickou základní školu, která měla 2 stupně, nižší a vyšší. Pozvání jsme dostali pouze do tříd vyššího stupně, ve třídách bylo v průměru 10 – 18 žáků. Odlišná byla výuka jazykově – jedna třetina všech dětí byla vyučována v italském jazyce, dvě třetiny v jazyce chorvatském. Italské třídy byly umístěny v odlišné části budovy, která byla moderněji vybavená. Stážisté měli přístup jen do části chorvatské. Navštívila jsem hodiny přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Většinou se jednalo o frontální výuku pomocí křídy, tabule a učebnic, jen hodiny přírodopisných laboratorních prací byly vyučovány ve skupinách s různými pomůckami. Moderní techniku - interaktivní tabuli - využila pouze jedna paní učitelka v hodině dějepisu. Do výuky jsme mohli zasáhnout, ovšem vzhledem k jazykové bariéře to bylo minimálně. V mém případě byla písemná podoba chorvatského jazyka trošičku srozumitelnější. Celkově se mi učivo zdálo pro všechny ročníky o něco složitější, než v ČR. Všichni učitelé i žáci byli velmi srdeční a milí, vedení školy pro nás vytvořilo příjemné prostředí i s občerstvením. Poslední den stáže byl trochu odlišný od ostatních, protože někteří učitelé stávkovali a neučili. Velmi překvapivý byl fakt, že paní kuchařka uměla nejlépe z celé školy anglicky. Vysvětlení bylo prozaické – žila jeden rok v USA.

Zhodnocení stáže:

Přestože je naše škola zaměřena hlavně pro žáky s mentálním postižením, byla stáž přínosná. Odnesla jsem si hodně pozitivních zážitků a hlavně nápady pro výtvarnou výchovu a pracovní vyučování. Také moje malá fotodokumentace posloužila jako prezentace nejen pro kolegy, ale i pro děti. Velkou atrakcí byla návštěva podmořského akvária ve městě Pula, takže i fotografie se setkaly s nadšením. Jediným negativním momentem byl neuskutečněný, byť slíbený, výlet po moři a návštěva městečka Medulin a také únavná cesta zpět. Celkově hodnotím pobyt za velmi vydařený a pro mě přínosný


Poslední změna: 30.08.2018 - 19:49 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK