Novinky

Plán výuky od 23. 3. 2020

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.) Období: 23. 3. – 27. 3. 2020

 

Předmět

učivo

Český jazyk

1.-čtení slabik a slov- str.64-66, nácvik psaní-i,e,m- opakovat, procvičovat, určování prvního písmene ve slově

2.-pokračovat v nácviku čtení- dvě stránky týdně, opakování psaní již naučených písmen, nácvik psaní písmene N, vedení rozhovoru, rozklad slov na písmena, první písmeno slova, skládání slov ze skládací abecedy podle nabídky slov v knize Naše čtení

Matematika

1.-numerace v oboru do 4, nácvik psaní číslice 5, přiřazování počtu prvků k danému číslu 1-5, číselné řady 1-5

2.-numerace v oboru do 10, porovnávání čísel, číselné řady vzestupné i sestupné, základní geometrické tvary-nakreslit , rozklady čísel v oboru do 10

Prvouka

1+2- charakteristické znaky ročních období- jaro

domácí zvířata a jejich mláďata- pojmenovat

Hudební výchova

1+2-zpěv lidových písníček (Travička zelená, Cib cib cibulenka), tanec se zpěvem (Kalamajka, Pásla ovečky)

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

Pracovní vyučování

1+2- práce s modelovací hmotou- domácí zvířátka

 

 

  1. II. (4.s,5.s,6.s) Období: 23. 3. – 27. 3. 2020

Prosím rodiče žáků, aby mne kontaktovali na: rotreklova@zshlucin.cz

Osobně se domluvíme a podám jim informace o domácí výuce jejich dětí. Děkuji.

Předmět

učivo

Čtení

Číst denně nahlas z tisku, časopisů pro děti apod. Využít www.skolakov.eu

Psaní

Opisovat izolovaná slova, jednoduché věty

Počty

JD, JK, SH– procvičování sčítání a odčítání do 1 0.

OV – procvičování sčítání a odčítání do 100. Příklady typu 42 + 5

SD – procvičování numerace do 20

Jako – numerace do 100, násobilka 2

Využít www.skolakov.eu

Věcné učení

Charakteristické znaky počasí a přírody na jaře, způsob života zvířat

Hudební výchova

Zpěv známých písniček, poslech písní na youtube

Výtvarná výchova

Kresba pastelkou – jarní rostliny

Tělesná výchova

Hry s míčem, jednoduché posilovací cviky – dřepy, náhrada činky např. PET lahví, sedy - lehy

Pracovní výchova

Jednoduché práce v domácnosti – péče o pokojové rostliny, úklid pokojíčku apod.

 

  1. III. (3.,5.,6.) Období: 23. 3. – 27. 3. 2020

 

Předmět

učivo

Český jazyk

3- procvičení abecedy, řazení slov podle abecedy dle začátečního písmene, psaní jednoduchých slov, slabikování, hlasité čtení čít.str 32-33

5- podstatná jména prac.s.str18, vymyslet 10pods.jmen rodu mužského životnéhoXneživotného, slovní popis svého pokojíčku, hlasité čtení čít.str 24-25

6-podstatná jména prac.s.str19, doplnění i,í,y,ý prac.s.str19,vyprávění pohádky dle obrázků prac.s.str 36, slovní popis svého pokojíčku, hlasité čtení čítanka str 60

Anglický jazyk

 

Matematika

3. sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10

5. písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100

6. písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, převody jednotek délky

Vlastivěda

Pravidla slušného chování – opakování osvojených dovedností

Přírodověda, Přírodopis

5. Lidské tělo – trávicí soustava

6. Procvičování - obojživelníci, plazi, ptáci, savci (atlasy, encyklopedie, internet, TV)

Zeměpis

Světadíly a oceány – dokumenty v TV, internet mapy

Dějepis

Starověk - státy, podmínky pro vznik prvních civilizací, Starověký Egypt, způsob života, stavby, písmo. Učebnice, pracovní sešit, dokumenty v TV, internet - “YOUTUBE - Byl jednou jeden člověk” filmy s touto tematikou .

Fyzika

6. Přeměny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění (pomůcky-kuchyně a lednička)

Hudební výchova

3+5+6 – karaoke zpěv moderní hudby, vytleskávání rytmu písně Honky tonky

Výtvarná výchova

Kresba jarních motivů pastelkami- jarní květiny, rozkvetlé stromy

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

Pracovní vyučování

Pomoc v domácnosti – vysávání, mytí a utírání nádobí

 

 

  1. IV. (6.s,8.s,9.s,10.s) Období: 23. 3. – 27. 3. 2020

 

Předmět

učivo

Čtení

6.r. Pokračování čtení slabikáře, čtení slov pomocí obrázku

8. - 10.r. Pokračování, procvičování čtení - čítanka, čtení s porozuměním - příběhy - vyhledávání určených slov v textu, plnění úkolů souvisejících s textem.

Uč. Materiály poskytne vyučujíc

Psaní

6.r. Psaní číslic, doplňování počátečního písmene do slov, přepis slov.

8.-10.r.Tvrdé, měkké souhlásky - doplňování i, y do cvičení, doplňování písmen do slov, přepis, opis textu.

Uč. Materiály poskytne vyučujíc

Počty

6.r. číselná řada vzestupná v oboru č. do 20. Četba č., psaní č. přičítání, odčítání pomocí názoru., Geometrické tvary - poznávání, pojmenování.

8., 9., 10. - geometrické tvary, tělesa - vyhledávání v domácím prostředí, písemné sčítání, řešení jednoduchých sl. Úloh.

10. Procvičování malé násobilky, dělení se zbytkem, písemné násobení dvoucif. č. řešení jednoduchých slovních úloh.

Uč. Materiály poskytne vyučující

Věcné učení

Zásady osobní hygieny a její dodržování v současné době,

Jaro v přírodě a jeho projevy, jaro na zahradě.

Materiály - pracovní listy, prezentace zaslané vyučující

Nauka o přírodě

Zásady osobní hygieny a její dodržování v současné době,

Roční doby - jaro a jeho projevy v přírodě, jarní byliny, listnaté a jehličnaté stromy. Materiály - pracovní listy, prezentace zaslané vyučující

Nauka o společnosti

Opakování zásad společenského chování,

rodina a její funkce

Hudební výchova

Poslech ukázek vážné hudby, poslech pop. Hudby, vyjádření hudby pohybem, zpěv naučených písní, vytleskávání rytmu – TV internet, rozhlas

Výtvarná výchova

Kresba pohádkových postav- dodržování proporcí těla osob i zvířat

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

 

Pracovní vyučování

Pomoc v domácnosti – vysávání, mytí a utírání nádobí

 

 

 

  1. V. (7.,8.,9.) Období: 23. 3. – 27. 3. 2020

 

Předmět

učivo

Český jazyk

Čtení – denně přečíst alespoň 2 stránky knihy, opsat do sešitu úryvek – 3 řádky.

Mluvnice – zopakuj si slovesa, využij www.skolakov.eu – cvičení pro 4. roč.

Sloh – napiš 8 vět – denní režim /co dělám od rána do večera/.

Anglický jazyk

 

Matematika

7. Procvičování - dělení jednociferným číslem

8. Procvičování - desetinná čísla, desetinný zlomek

9. Procvičování – poměr, dělení desetinným číslem

Občanská výchova

7., 8., 9. Sledování aktuální situace v médiích

Zamyslet se a všímat si, jak se tato situace odrazila ve své rodině

Dějepis

7. Skladba obyvatel ve městech – význam slov: konšelé, biřicové, kat aj.

8. Důvody selských rebelií, vydané dekrety v době vlády Marie Terezie

9. Východní a západní odboj v době 2. světové války

Přírodopis

7. Rostliny, které pěstujeme na zahrádce – péče o ně a význam

8. Lidské tělo - trávicí soustava, správná životospráva

9. Půda – druhy, složení, vlastnosti a význam půdy

Fyzika

7. El. energie – kde ji doma používáte, el. spotřebiče, baterie

8. El. energie a přeměna na jiné druhy energie(tepelná, světelná, pohybová)

9. Výroba el. energie – elektrárny (tepelná, jaderná, vodní a větrná)

Chemie

8.+9. Směsi a roztoky – praktické cvičení v kuchyni

Výchova ke zdraví

Sledování aktuální situace – napiš do sešitu, jaká opatření zabraňují šíření viru.

Hudební výchova

7., 8., 9. – Společný zpěv známých písní s členy mojí rodiny

Výtvarná výchova

Kresba tří lidských postav- při kresbě vyjádřit pomocí výtvarných prvků stáří postav- dítě, dospělá osoba, stařec

Tělesná výchova

7., 8., 9. Ranní rozvička – protahovací cviky, během dne vyčlenit 15 – 30 min. na posilovací cvičení ( dřepy, kliky, shyby). Využít své tělo jako závaží.

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku

Zeměpis

7. Opakování povrch ČR

8. Opakování – východní Evropa, povrch, podnebí

9. Opakování – Afrika, povrch, podnebí, obyvatelstvo


Poslední změna: 23.03.2020 - 10:00 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK