Novinky

Manuál provozu školy ve školním roce 2021/22

MANUÁL PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

 

 

Na základě vydaného manuálu MŠMT a aktuálních podkladů Ministerstva zdravotnictví vydává ředitelka školy tento manuál pro zajištění výuky a ochranu zdraví.

POSTUP:

Informování zaměstnanců, zákonných zástupců a žáků o:

 1. obecných informacích a doporučeních k provozu školy,
 2. provozu školy a hygienických pravidlech,
 3. krocích školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19,
 4. dalších souvislostech,
 5. možnostech vzdělávání na dálku,
 6. screeningovém testování ve školách v září 2021,
 7. organizaci testování.

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

 

Škola zahájí ve školním roce svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily) – TU, ZŘŠ.

O stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech budou informováni zaměstnanci školy na pedagogické radě ředitelkou školy, žáci třídními učiteli a jejich zákonní zástupci prostřednictvím webových stránek i tištěného manuálu.

 

Žákům /třídní učitelé/ i zaměstnancům školy /ředitelka/ se zdůrazní zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Ředitelka školy zajistí upozornění zaměstnanců školy a zákonných zástupců žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

Provoz školy a hygienická pravidla

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Před vstupem do školy, bude pověřený zaměstnanec školy /paní asistentka/ provádět u žáků ranní filtr – nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nebude do školy vpuštěn.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. K dispozici jsou rovněž jednorázové ručníky.

 

Denně uklízečky provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

 

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).

Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat /zodpovídá pan školník/.

Pan školník zajistí ranní úklid s dezinfekcí /šatny, madla, kliky dveří../ po zahájení vyučování.

 

Zajištěna bude prevence formou častého a intenzivního větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben bude prováděno opakovaně, krátkodobě a intenzivně během vyučovací hodiny /vyučující/.

Průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy a po zahájení vyučování zajistí pan školník, po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování uklízečky.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno každodenně /uklízečky/.

 

Provoz školy bude zajištěn od 7 hodin do 18 hodin /výuka probíhá v době od 7,55 do 15 hodin, dále bude probíhat činnost školní družiny, kroužků a mimoškolní aktivity/.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí respirátoru a umístění do předem připravené samostatné místnosti současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

   

  Ve všech uvedených případech třídní učitel nebo vedení školy informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  V izolaci /určená místnost – relaxační učebna/ pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka.

   

  Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

   

  Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

   

  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

   

  Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

  Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení individuálním podmínkám žáků.

   

  Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

   

  Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.

   

  Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

  Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

  Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu trvání této překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem zaměstnanci v tomto případě nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha vykonávané činnosti, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon práce zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 zákoníku práce (tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze dohodnout, nelze jej nařídit.

   

   

Další souvislosti

 

Školní stravování bude poskytováno na OU Hlučín po domluvě za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:

 • v rámci možností školy zajistit co nejmenší kontakt různých skupin /doprovod zajišťován AP dle rozpisu a pokynů OU Hlučín/,

 • hygiena a úklid podle pravidel stanovených OU Hlučín

 • důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

 

Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

 

Osobní přítomnost dítěte žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují.

 

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

Ředitelka má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

 

Na základě reflexe minulého školního roku je maximálně individualizována výuka s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků.

Rovněž budou zmapovány aktuální možnosti žáků – úroveň dosažených kompetencí, možnosti individuální a distanční výuky /TU/.

V souladu s Národním plánem podpory návratu do školy bude ve škole realizováno pro zmírnění vzdělávacích nerovností pro vybrané žáky doučování.

 

Pro školní rok 2021/2022 budou upraveny vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku.

 

 

 

 

 

 

Možnosti vzdělávání na dálku

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

Klasická výuka, která je využita i v případě, že se nouzová opatření či karanténa budou týkat pouze omezeného počtu žáků. Škola poskytne dotčeným žákům studijní podporu na dálkovou formou -zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují s ohledem na své individuální podmínky.

 

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, /dle zjištěných skutečností/ tak také personálním a technickým možnostem školy. Preferovanou platformou pro distanční výuku je Microsoft TEAMS, využívány jsou rovněž nástroje a možnosti ŠKOLY ONLINE.

 

Screeningové testování ve škole v září 2021

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob,

  — nesmí zpívat,

  — používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,

  — při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.

   

  Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

  Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci

 

Povinné testování se týká všech zaměstnanců školy.

 

Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.

Tato povinnost pro zaměstnance platí pouze po dobu screeningového testování dětí žáků.

Zaměstnanci jsou tedy povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování žáků, škole předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) nebo je povinen podrobit se samotestu na místě - rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeny pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (tento samotest si zajišťuje zaměstnanec sám).

V případě, že nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min 1,5 metru od ostatních osob – tato povinnost je totožná s povinností žáka nosit ochranný prostředek v případě, že se dítě nebo žák nepodrobuje testování a s tím, že výjimky z této povinnosti jsou také totožné.

Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

Zaměstnanec je tedy po dobu screeningového testování povinen dodržovat stejná pravidla jako děti a žáci, kteří se podrobují screeningovému testování. Stejně jako u dětí a žáků tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí pouze po dobu screeningového testování.

 

 

Organizace testování

 

Prostory pro testování:

Testování probíhá v učebně ŠD, 1. den rovněž v učebně před skleníkem.

Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).

Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.

 

Materiál pro každou testovací místnost

Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 2 °C do 30 °C), sáček z hliníkové fólie v uzavřeném stavu je stabilní po dobu 18 měsíců, po otevření je stabilní 1 hodinu.

Datum expirace extrakčního pufru je 1 měsíc od data otevření.

Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.

Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).

Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.

Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.

Seznam testovaných osob v papírové formě.

Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.

Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.

Respirátor min. třídy FFP2pro dohlížející osoby.

Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

 

Personální zajištění:

Osoba dohlížející na žáky při provádění testů a zaznamenávající výsledky – asistentky pedagoga, účetní.

Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a likvidace pytlů (školník).

Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti - účetní.

 

Průběh testování dodanými AG testy:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. — zkumavky s roztokem je možné nakapat předem (ale jen v rámci minut před odběrem) a připravit a shromáždit je v hromadných stojáncích na jednu plochu.

— poté, co si testovaní odeberou tyčinkou vzorek, může je dohlížející osoba se stojánkem obejít a každý si vezme jednu zkumavku s roztokem a dále již pokračuje dle návodu s tím, že musí zkumavku stále držet ve vzpřímené poloze.

— Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

— Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.

— Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

— Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

— Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

— Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

— Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

 

Genrui BioTech test:

Ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení).

4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak – viz “Výsledky a následní kroky“).

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

Nakládání s odpadem z testování:

Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.

Při nakládaní s odpady pověřenou osobou je vhodné, stejně jako v jiných případech, používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.

Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

 

Žáci:

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

 

Konfirmace a návrat:

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech. V případě, že škola testuje RT-PCR testy se uvedené pravidlo může uplatnit u obou testovacích termínů.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

Mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Předávání informací o výsledcích testů

Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování dítěte nebo žáka do aplikace CovidFormsApp.

V případě potvrzeného pozitivního případu škola zašle KHS seznam žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě, oddělení nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku) a také jméno samotného pozitivně testovaného žáka.

 

Ochrana osobních údajů

K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka musí mít přístup pouze pověření pracovníci školy (ŘŠ, ZŘŠ, Holbová, Moravcová, Horáková/.

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního žáka nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítě


Poslední změna: 23.08.2021 - 13:40 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK