Novinky

Manuál k výuce od 1. června 2020

MANUÁL PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY OD 1. DO 30. ČERVNA 2020

 

 

Na základě rozhodnutí vlády ČŘ o možnosti dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ a obou stupňů ZŠS školy zřízené dle § 16 odst 9. od 1. června 2020 a vydaného manuálu MŠMT vydává ředitelka školy tento manuál pro zajištění výuky a ochranu zdraví.

POSTUP:

Informování zákonných zástupců o:

 1. organizaci vzdělávacích aktivit,
 2. povinnosti podepsat čestné prohlášení,
 3. termínu zahájení vzdělávacích aktivit a provozní době školy,
 4. provozu školy a hygienických opatřeních,
 5. způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Organizace vzdělávacích aktivit

Nebude se jednat o klasickou výuku, spíše jen plnění úkolů na daný den, s procvičováním a opakováním. Skupiny tak, jak je rozdělíme, budou po celou dobu stejné a neměnné. Přestávky budou probíhat také v jiném režimu, aby se žáci na chodbách vůbec nepotkávali. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družina (ranní a odpolední) ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána. V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Žáky je nutné vybavit min. 2 rouškami na každý den a sáčkem, do kterého bude roušku odkládat.

Výuka venku je možná za předpokladu, že jednotlivé skupiny se nebudou mísit. Je možné se žáky opustit také areál školy za dodržení aktuálních protiepidemiologických pokynů.

Provoz školních skupin

Provoz školních skupin bude zajištěn od 7 hodin do 13,30 hodin, přičemž se bude jednat o zhruba tříhodinovou výuku s procvičováním /výuka 8 – 11 hodin/, dále budou probíhat hrové a doplňkové činnosti. Je nutné zabránit tomu, aby se žáci shromažďovali ve větším množství na jednom místě před školou, ve škole a po škole – na příchod a odchod budou dohlížet pověření pracovníci /ráno – Švidernoch Witassek, Vilášková, odpoledne vyučující dané skupiny/. Po celý den žáci zůstanou ve stejných třídách, ve stejných skupinách, nesmí se spojit ani jinak promíchat. Přesný časový rozvrh dané skupiny bude upřesněn.

Důležité je časté větrání v učebnách, pobyt na školním dvoře o přestávkách.

 

Složení skupin

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 5 /až 8/ - musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné stejně jako pracovníci zabezpečující výuku a dohled. Žáci budou rozděleni do skupin především podle odchodů, tudíž se může stát, že děti jedné z třídy budou v jiných skupinách.

Dohled ve školních skupinách

Dohlížet na školní skupinu budou učitelé a asistentky pedagoga. Třídní učitelé se budou nadále věnovat distanční formě vzdělávání.

Stravování

Stravování nebude zajištěno – rodiče musí děti vybavit na celé dopoledne.

Podmínky pro přijetí do školní skupiny

Do školní skupiny zákonní zástupci přihlásí a předají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Školu nesmějí navštěvovat žáci z rizikových skupin a také ti, kteří mají doma někoho z rizikové skupiny (co je přesně riziková skupina, je podrobně uvedeno v Manuálu MŠMT)).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Před vstupem do školy, bude pověřený zaměstnanec školy provádět u žáků ranní filtr – měření teploty bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí být do školy vpuštěn.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření dále budeme informovat spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky.

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

U žáků přicházejících do školy v doprovodu zákonných zástupců je třeba dodržet pokyn, aby tito vyčkali na výsledky ranního filtru a odcházeli až po negativním zjištění.

Není povinná denní přítomnost žáků, ale je důležité informovat vyučující /nejlépe telefonicky/ o žákově nepřítomnosti. Bude vedena evidence.

 

 

 

PROVOZ ŠKOLY OD 8. DO 30. ČERVNA 2020

 

Na základě rozhodnutí vlády ČŘ je možná dobrovolné osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ školy zřízené dle § 16 odst 9.

POSTUP:

Informování zákonných zástupců o:

 1. organizaci vzdělávacích aktivit,
 2. povinnosti podepsat čestné prohlášení,
 3. termínu zahájení vzdělávacích aktivit a provozní době školy,
 4. provozu školy a hygienických opatřeních,
 5. způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 

Organizace vzdělávacích aktivit

Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o

 1. setkání s vyučujícími.

 2. třídnické hodiny,

 3. socializační aktivity,

 4. odevzdání učebnic,

 5. předání osobních věcí, vysvědčení.

  Provoz školních skupin

  Provoz školních skupin bude zajištěn 2 x týdně od 9 hodin do 11 hodin. Školní skupiny nemusí být neměnné, se skupinou mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci.

  Podmínky pro přijetí do školní skupiny

  Při prvním vstupu předloží žák podepsané čestné prohlášení. Školu by nesměli navštěvovat žáci z rizikových skupin a také ti, kteří mají doma někoho z rizikové skupiny (co je přesně riziková skupina, je podrobně uvedeno v Manuálu MŠMT).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Před vstupem do školy, bude pověřený zaměstnanec školy provádět u žáků ranní filtr – měření teploty bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí být do školy vpuštěn.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření dále budeme informovat spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Není povinná denní přítomnost žáků, ale je důležité informovat vyučující /nejlépe telefonicky/ o žákově nepřítomnosti. Bude vedena evidence.

 

 

 

 

PaedDr. Zuzana Harazimová, v.r.


Poslední změna: 29.05.2020 - 10:09 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK