Novinky

Konkurz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
vyhlašuje
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
Identifikační číslo organizace: 47813199
Předpoklady:
-
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-
plná svéprávnost
-
občanská a morální bezúhonnost
-
zdravotní způsobilost
-
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
-
praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou
-
znalost anglického jazyka výhodou
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
-
přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
-
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.)
-
úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
-
doklad o absolvování zkoušky z jazyka anglického, pokud byla vykonána
-
strukturovaný životopis
-
doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, zápočtový list, příp. pracovní smlouvy atd.)
-
čestné prohlášení o plné svéprávnosti
-
výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců (listinný originál nebo jeho úředně ověřená kopie, elektronický originál nebo jeho autorizovaná konverze do listinné podoby dle § 22 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
-
doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení)
-
koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 3 normostran)
-
esej, úvaha na téma Tvůrčí proces ve vzdělávání (v délce maximálně 1 normostrany)
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje školy a esej (úvahu) vlastnoručně podepište.
Přihlášky bez kompletních obsahových náležitostí budou vráceny bez dalšího projednání dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro podání přihlášek: 12. 2. 2024
Informace: www.msk.cz
2
Přihlášky podejte na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ (vč. názvu organizace)
Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče pomocí Thomas testů nebo psychologem pomocí psychodiagnostických metod.

Poslední změna: 09.01.2024 - 13:58 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK