Projekty školy

Dotační program MSK

V červnu roku 2012 byla škole poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 37 800 Kč v rámci Dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt s názvem Partnerství a kamarádství se uskutečnil v průběhu výuky školního roku 2012/2013 především v hodinách českého jazyka, občanské výchovy, informatiky, tělesné a výtvarné výchovy, pracovního vyučování, ale také v rámci zájmových kroužků, ve školní družině, na třídních schůzkách a besedách s rodiči a zákonnými zástupci. Účelově určená dotace projektu umožnila především realizaci intervenčních programů zprostředkovaných odbornou agenturou, zakoupení dokumentační techniky, zakoupení materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu – realizaci výstupů, financování cestovného žáků včetně nákladů na vstupy a pronájmy, např. bazénu. Spoluúčast školy na tomto projektu tvořila částka 16 200 Kč. Projekt byl ukončen v červnu 2013.


Poslední změna: 30.08.2018 - 19:30 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK