Kindergarten Education WordPress Theme - Smarty

Vítáme Vás

img1 Kvalitní zázemí
školy
dílny pro Pv a Vv, cvičná kuchyně, skleník, zahrada
img2 Předměty speciálně pedagogické péče
logopedie a zdravotní tělesná výchova
img3 Alternativní systémy komunikace

např. obrázkové
img4 Volnočasové
aktivity
čtenářský klub, klub deskových her, muzikofiletika, canisterapie

Informace o škole

Základní škola sídlící na ulici Generála Svobody v Hlučíně je úplnou základní školou poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Ve školním roce 2020/2021 sdružuje 5 tříd. Žáci 1. – 9. ročníku jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

Škola provozuje školní družinu a to v době 11:30 – 15:30. Družina má kapacitu 10 žáků.

Stravování je pro žáky zajištěno na OU a PŠ v Hlučíně. Asistentky pedagoga děti doprovázejí a dohlížejí na ně.

Profil školy


Hlavním cílem je zachovat pracovišti identitu malé školy rodinného typu, která se snaží vyjít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho možnostem a potřebám. Školu, která bude se ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.

 

Nejnovější informace

Utekla vám nějaká novinka?

Slogan školy

Motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

Aktuální projekty školy

 

Škola v zahradě

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí

České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

Celkové způsobilé výdaje: 508 200 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 431 970 Kč

Výše příspěvku žadatele: 76 230 Kč

Realizace projektu

Zahájení: 1. 10. 2020

Ukončení: 15. 1. 2021

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

 

POSKYTNUTA ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MSK

Kód programu ŠMS/P Evidenční číslo: MSK 42222/2020

Cílem celoročního působení s přesahem do dalšího období je zapojit všechny aktéry vzdělávacího procesu do nastolení pozitivního školního klimatu s cílem minimalizovat výskyt rizikových projevů chování.

Více o projektu

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ II.
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010922, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1.1. 2019 – 31. 12. 2020
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK