Kindergarten Education WordPress Theme - Smarty

Vítáme Vás

img1 Kvalitní zázemí
školy
dílny pro Pv a Vv, cvičná kuchyně, skleník, zahrada
img2 Předměty speciálně pedagogické péče
logopedie a zdravotní tělesná výchova
img3 Alternativní systémy komunikace

např. obrázkové
img4 Volnočasové
aktivity
čtenářský klub, klub deskových her, muzikofiletika, canisterapie

Informace o škole

Základní škola sídlící na ulici Generála Svobody v Hlučíně je úplnou základní školou poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Ve školním roce 2019/2020sdružuje 5 tříd. Žáci 1. – 8. ročníku jsou vyučováni podle nového Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“. Žáci 9. ročníku jsou vyučováni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

Škola provozuje školní družinu a to v době 11:30 – 15:30. Družina má kapacitu 10 žáků.

Stravování je pro žáky zajištěno na OU a PŠ v Hlučíně. Asistentky pedagoga děti doprovázejí a dohlížejí na ně.

Profil školy


Hlavním cílem je zachovat pracovišti identitu malé školy rodinného typu, která se snaží vyjít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho možnostem a potřebám. Školu, která bude se ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.

 

Nejnovější informace

Utekla vám nějaká novinka?

Slogan školy

Motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

Aktuální projekty školy

POSKYTNUTA ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MSK

Kód programu ŠMS/P Evidenční číslo: MSK 42222/2020

Cílem celoročního působení s přesahem do dalšího období je zapojit všechny aktéry vzdělávacího procesu do nastolení pozitivního školního klimatu s cílem minimalizovat výskyt rizikových projevů chování.

Více o projektu

V rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 Národního programu životního prostředí

Projekt „Škola v zahradě“ má za cíl vytvořit zahradu pro děti přírodě blízkou, ve které si budou moci hrát, poznávat, učit se a zapojit se do její péče. Vytvořit prostor pro děti, který bude plný květů, vůní, chutí, plodů a drobného zvířectva (zejména motýlů a ptáků).

Více o projektu

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ II.
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010922, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1.1. 2019 – 31. 12. 2020
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK